وقتی دلت گرفت بروزیربارون قدم بزن ویه دلسیر گریه کن تاسبک شی.کسی اشکاتوهم نمیبینه .


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، دلتنگی ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 27 آبان 1394برچسب:, | 13:25 | نویسنده : سپید گل |

گاهی با یک قطره ، لیوانی لبریز می شود

 
گاهی با یک کلام ، قلبی آسوده و آرام می گردد

 
گاهی با یک کلمه ، یک انسان نابود می شود

 
گاهی با یک بی مهری ، دلی می شکند

 
مراقب بعضی یک ها باشیم

 
در حالی که ناچیزند ، همه چیزند . . 


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، تنهایی ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 27 آبان 1394برچسب:, | 13:24 | نویسنده : سپید گل |

همیشه برای “ماندن ” دلیل هست …

 

و برای “رفتن” بهانه.


همیشه برای “خواستن” نیاز هست …

و برای “رد کردن”، مصلحت.


همیشه برای “داشتن” فضا هست …

و برای “نداشتن” تقصیر.این که سوار بر کدام کوپه این قطار شوی،


به پای ماندن و دست خواستن و عشق داشتنت، بر می گردد


اگر داری که بسم الله …


اگر نه، جهان پر است از “بهانه” و “مصلحت” و “تقصیر” بی صاحب !


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، دلتنگی ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 27 آبان 1394برچسب:, | 13:21 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 26 آبان 1394برچسب:, | 20:37 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 26 آبان 1394برچسب:, | 20:32 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 26 آبان 1394برچسب:, | 20:30 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 26 آبان 1394برچسب:, | 20:29 | نویسنده : سپید گل |

 

ﺧﺴﺮﻭ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﮔﻔﺖ:
ﮔﺎﻫﯽ...!!
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ،
ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ
ﺑﺨﺸﯿﺪﯼ ﻭ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ...
ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ.!!
ﮔﺎﻫﯽ...!!!
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺩ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ...
ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪی،
ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻩ‌ای!!!
ﮔﺎﻫﯽ...!!!
ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺪﻫﯽ،
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ...
ﺗﺎ ﺁن‌ را ﮐﻢ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪﺍﻧﻨﺪ!!!
ﮔﺎﻫﯽ...!!!
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﺑﻮﺩ،
ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ:
ﻓﺮﻕ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ نمی‌فهمد...
 

موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 26 آبان 1394برچسب:, | 13:47 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 26 آبان 1394برچسب:, | 13:37 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 25 آبان 1394برچسب:, | 22:23 | نویسنده : سپید گل |
رﻭﺯﻯ فردی ﻧﺰﺩ ﻋﺎﺭفی ﺁﻣﺪ . ﻭ ﮔﻔﺖ : 
ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﻯ ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ
ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﺧﺎﻧﻪ ﻯ ﻣﻦ ﻳﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. 
ﻫﺮﺭﻭﺯ ﻭ ﮔﺎﻩ ﻧﻴﺰ ﺷﺐ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻰ
ﺍﻧﺠﺎ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺍﻣﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﺮﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺖ. 
ﻋﺎﺭﻑ ﮔﻔﺖ : ﺷﺎﻳﺪ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮔﻔﺖ: ﻧﻪ، 
ﻣﻦ ﻫﺮﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻴﮑﻨﻢ ﮔﺎﻩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻩ ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻴﺎﻳﻨﺪ ﺑﻌﺪﺍﺯﺳﺎﻋﺘﻰ ﻣﻴﺮﻭﻧﺪ .
ﻋﺎﺭﻑ ﮔﻔﺖ : ﮐﻴﺴﻪ ﺍﻯ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺮﻧﻔﺮﻳﮏ ﺳﻨﮓ ﺩﺭﮐﻴﺴﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺩﻳﮕﺮ 
ﺑﺎ ﮐﻴﺴﻪ ﻧﺰﺩ ﻣﻦ ﺁﻳﻰ ﺗﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮔﻨﺎﻩ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺴﻨﺠﻢ.
آن فرد ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ ﺭﻓﺖ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺮﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪﻣﺎﻩ ﻧﺰﺩ ﻋﺎﺭﻑ ﺁﻣﺪ ﻭﮔﻔﺖ : 
ﻣﻦ ﻧﻤﻰ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﮐﻴﺴﻪ ﺭﺍ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻢ ﺍﺯ ﺑﺲ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺑﻴﺎﻳﯿﺪ. 
ﻋﺎﺭﻑ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﻳﮏ ﮐﻴﺴﻪ ﺳﻨﮓ ﺭﺍ ﺗﺎ ﮐﻮﭼﻪ ﻯ ﻣﻦ ﻧﺘﻮﺍﻧﻰ بیاوری، 
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻯ ﺑﺎ ﺑﺎﺭ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺮﻭﻯ ؟؟
ﺣﺎﻝ ﺑﺮﻭ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺣﻼﻟﻴﺖ ﺑﻄﻠﺐ ﻭ ﺍﺳﺘﻐﻔﺎﺭﮐﻦ ...
ﭼﻮﻥ ﺁﻥ ﺩﻭ ﺯﻥ ﻫﻤﺴﺮ ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﻋﺎﺭﻓﻰ ﺑﺰﺭﮒ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯﻣﺮﮒ ﻭﺻﻴﺖ ﮐﺮﺩه بود که ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﻭ
ﺩﻭﺳﺘﺎﺭﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻯ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ .
آﻧﭽﻪ ﺩﻳﺪﻯ "ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ" ﺩﺍﺷﺖ ﺍﻣﺎ "ﺣﻘﻴﻘﺖ"
ﻧﺪﺍﺷﺖ .....
 

موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 25 آبان 1394برچسب:, | 13:31 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 25 آبان 1394برچسب:, | 13:24 | نویسنده : سپید گل |


برچسب‌ها:

تاريخ : یک شنبه 24 آبان 1394برچسب:, | 13:29 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : یک شنبه 24 آبان 1394برچسب:, | 13:28 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 23 آبان 1394برچسب:, | 21:7 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، دلتنگی ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 20 آبان 1394برچسب:, | 13:20 | نویسنده : سپید گل |

سرت را بالا نیاور... سرت به مشقت مشغول باشد.
آنجا در میان کتابهایت ...
☂ "بابا" آب می دهد،
☂ نان می دهد،
☂ "آن دختر" طناب بازی می کند،
☂ "کوکب خانم" سفره قشنگی پهن کرده است،
☂ کبک "خانواده آقای هاشمی"! خروس می خواند،
... همه چیز درست است.
☂ فقط فکر نکنم "اصلاحات"ِ کتاب های درسی دیگر دهقان فداکاری باقی گذاشته باشد ...
فداکاری ها حتی در کتابهای درسی هم مُرده اند ...

سرت در میان کتابهایت باشد، 
چون ... 
سرت را که بالا بیاوری در یک لحظه کلی راه طی می کنی، 
دنیای یک وجب روبرویت هیچ بویی از درس هایت نمی دهد ...
☂ اینجا تو باید نان و آب خودت را بدهی 
☂ وقت نداری طناب بازی کنی،
☂ سفره ای در انتظارت نیست ...


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، دلتنگی ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 18 آبان 1394برچسب:, | 22:5 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، عاشقانه ، دلتنگی ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 18 آبان 1394برچسب:, | 22:1 | نویسنده : سپید گل |
 
روزگار بدی شده ... 
گاهی عزیزتران کسان چنان تنهایت می گذارند ،
که آدم دلش می خواهد 
مدام به خاطره هایش چنگ بیاندازد
و آنجا دنبال چیزی بگردد!

موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، تنهایی ، دلتنگی ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 18 آبان 1394برچسب:, | 21:58 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، عاشقانه ، زن ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 18 آبان 1394برچسب:, | 21:56 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، دلتنگی ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 18 آبان 1394برچسب:, | 21:54 | نویسنده : سپید گل |

♥•٠·˙
زندگی یعنی فراز و نشیب؛ 
یعنی دقایق آرامش در كنار روزهای سختی.
یعنی باید سختی ها رو تجربه كنی تا معنای واقعی شادی رو بفهمی و از اون لذت ببری.


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، زندگی ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 18 آبان 1394برچسب:, | 21:44 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 18 آبان 1394برچسب:, | 21:43 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : یک شنبه 17 آبان 1394برچسب:, | 21:10 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : یک شنبه 17 آبان 1394برچسب:, | 21:6 | نویسنده : سپید گل |

♥•٠·
همه چشم اندازها وقتی زیباست 

که نمره ی عینک مهربانی شما 20 باشد ...

♥♥♥♥

ای خالق !
به شکرانه کدامین خلقتت سر بر سجده شکرت بسایم؟
پروردگارم !
آن هنگام که دریای دلم متلاطم می شود و خروشان و ناآرام می گردد ، تنها پناه و آرامش این دل سجاده عشقی است که به شکرانه ی نعمتهایت می گسترانم و به پاس آن همه بزرگی ، عاشقانه و خالصانه سر بر سجده ی شکرت می سایم و آن هنگام که دستهایم را برای تکبیره الاحرام تو بلند می کنم و نیت سخن گفتن را در دل زنده می کنم ، با همان نیت آنچنان آرامشی سراسر وجودم را احاطه می کند که زبان از بیانش عاجز است. آن لحظه ای که دست بر زانوهایم گذارده و در برابرت تعظیم می کنم آنچنان غروری بر جسم و جانم غالب می شود و آنقدر احساس بزرگی می کنم که سعادت تعظیم در برابر خودت را نصیبم کردی.
و چه بگویم از ساعات و لحظه هایی که در محضر مقدست پیشانی ام را بر خاک گذارده و در برابر پیشگاهت کوچکی و عجزم را به یاد آورده و مغرورانه و شاکرانه سر بر سجده می گذارم.
بارالها! 
چه خوش بر احوال آن دستهایی که لحظه ها و دقیقه های طولانی بر فنوت عشقت باقی می ماند و عاشقانه می طلبد نیازهای دلی پر از نیاز به مهر و نور عشق توست ، ای خالق آسمانها و زمین.
پروردگارم ! 
از تو می خواهم در خانه ی دلم و کاشانه ی قلبم مشعلی نورانی و فروزان از عشق بی انتهای الهیت بگسترانی و لحظه به لحظه ، ساعت به ساعت این مششعل را نورانی و نورانی تر بگردانی.
ای خالق هر مخلوق !
عطا کن به بندگانت سعادت عبادت و نیایش را و لذت محبت کردن با خودت را به بندگانت بچشان و این لذت را ابدی کن و از ما مگیر.
از تنها کس بی کسان و ای تنها پناه بی پناهان ، ای روزی رسان و ای تنها امید ناامیدان ، نا امیدم نکن و مرا از یاری و استعانت خویش محروم مگردان. 
«آمین»


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 16 آبان 1394برچسب:, | 23:23 | نویسنده : سپید گل |
 
این روزها دچار سر گیجه ام

تلخ تر از تلخ…

زود می رنجم ، انگار گمشده ام! حتی گاهی میترسم …

چه اعتراف بدی…

شاید لحظه کوچ به من نزدیک شده، دلم هوای سردی غربت دارد …

موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 16 آبان 1394برچسب:, | 23:21 | نویسنده : سپید گل |

بعضی وقت ها هست که دوست داری یکی کنارت باشه.
محکم بغلت کنه.
بزاره اشک بریزی.
بعداروم توگوشت بگه: دیوونه من که باهاتم ^.^


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 16 آبان 1394برچسب:, | 23:19 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 16 آبان 1394برچسب:, | 23:6 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 16 آبان 1394برچسب:, | 23:4 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : جمعه 15 آبان 1394برچسب:, | 21:46 | نویسنده : سپید گل |
 
.............. בر قـــالب خـــوב باش نـہ בیگــــران.....................

آنطور ڪـہ هستی‌ باش ،.... 
صـבاقت مؤثرترین تیری است ڪـہ بـہ قلب هـבف می‌‌نشینـב ،.... 
هـבفت را با نقشه‌های جوراجور آلوבـہ مڪن‌ ،... 
خوבت باش ،.... 
افتاـבـہ باش ،... نه‌ ذلیل ،... 
شوخ باش ،... نه‌ مسخرہ ،.... 
آزاـבـہ باش ،،... نه‌ یاغی ،... 
مطمئن باش ،... نه‌ ساـבـہ ،.... 
از خوב ،... راضی باش ،.... نه‌ از خوב راضی ،... 
صبور باش ،... نه‌ בر ڪمین ،.... 
آنوقت خواهی בیـב ڪـہ ڪلیـב را בر בست خوב خواهی בاشت!! 

موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : جمعه 15 آبان 1394برچسب:, | 21:42 | نویسنده : سپید گل |

یاد گرفتم که عشق با تمام عظمتش دو سه ماه بیشتر زنده نیست یاد گرفتم که عشق یعنی فاصله و فاصله یعنی دو خط موازی که هیچگاه به هم نمی رسند یاد گرفتم در عشق هیچکس به اندازه خودت وفادار نیست و یاد گرفتم هر چه عا شق تری ، تنهاتری


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 13 آبان 1394برچسب:, | 13:20 | نویسنده : سپید گل |

شكر، شیرین است ولى اگر این شكر را به همین صورت در دهان

كودكى بریزیم خفّه مى‏شود.

نباید بگوییم این شكر است و شیرین و بدن هم به مواد قندى

نیاز دارد،بلكه باید ابتدا این شكر را در آب حل كنیم و به تدریج

به كودك بدهیم.

بسیارى از حقایق را باید با مقدّمه مطرح كرد،

زیرا همه مردم آمادگى پذیرش یك باره سخن حقّ را ندارند.

مردم به حمّام مى‏روند و دوش آب را روى سر خود باز مى‏كنند

ولى اگر آماده نباشند و شما بخواهیدیك لیوان آب سر آنها بریزید،

با عكس العمل سختى مواجه مى‏شوید.


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 11 آبان 1394برچسب:, | 22:6 | نویسنده : سپید گل |
تاريخ : دو شنبه 11 آبان 1394برچسب:, | 21:44 | نویسنده : سپید گل |

عشق 
نه زیبایی می خواد ... 
نه سلامت جسمی کامل ...
نه پول و خونه و ماشین و نه هیچ چیز دیگه ای ...

فقط و فقط 2 تا آدم می خواد
تاكید میكنم ... آدم


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 11 آبان 1394برچسب:, | 21:42 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 11 آبان 1394برچسب:, | 21:41 | نویسنده : سپید گل |
 
مادرت را ببوس ، 
دستش را بوسه بزن ، 
پایش را ببوس تا به گریه بیافتد . 

وقتی گریه افتاد، خودت هم به گریه می افتی .
آن وقت کارت روی غلتک می افتد ...
و همه درهایی را که به روی خودت بسته ای ،
خدا باز می کند .

اینکه فرمود بهشت زیر پای مادران است ... 
... یعنی تواضع کن .

موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 11 آبان 1394برچسب:, | 21:38 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 9 آبان 1394برچسب:, | 20:53 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : جمعه 8 آبان 1394برچسب:, | 19:11 | نویسنده : سپید گل |

.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • پارسیان دانلود