ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺧﺎﻧﻮﻣﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺍﺯ ﺳﺮﮐﺎﺭ، ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪ
ﺍﯼ ﻧﻮﺷﺖ : ﻣﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﯾﮕﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ
ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ ...
.
.
.
.
.
ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﻭ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻓﺖ ﺯﯾﺮ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺏ ﻗﺎﯾﻢ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺭﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺒﯿﻨﻪ !!!
ﺷﻮﻫﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺍﻭﻣﺪ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﺪ ﻭ ﭼﺸﻤﺶ
ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺭﻭ ﺧﻮﻧﺪ،،،

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻮﻧﺴﺮﺩﯼ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻮﺷﺖ،
ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﯿﻦ ﺯﻧﮓ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺼﺪﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺩ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ ﺟﻮﺍﺏ
ﻣﯿﺪﻩ :

ﺳﻼﻡ ﻋﺰﯾﺰﻡ، ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻟﺒﺎﺳﺎﻡ ﻭ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻢ ﻭ ﻣﯿﺎﻡ، ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﺑﺎﺵ
ﻓﺪﺍﺕ ﺷﻢ،،،

ﺧﺪﺍﺭﻭ ﺷﮑﺮ ﺍﯾﻦ ﻋﻔﺮﯾﺘﻪ، ﺯﻧﻢ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﮔﻮﺭﺵ ﻭ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻩ، ﺍﻧﺸﺎﻟﻠﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺭﯾﺨﺘﺶ ﻭ ﻧﺒﯿﻨﻢ
ﺍﺻﻸ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻢ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺑﻮﺩ،،، ﮐﺎﺵ ﻗﺒﻞ
ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺭﯾﺨﺖ ﻣﮑﺮﻭﻫﺶ ﻭ ﻣﯿﺪﯾﺪﻡ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺁﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﺪﻡ ﺍﻟﻬﯽ ﮐﻪ
ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﯼ ﻣﺎﻫﺖ ﺑﺮﻡ، ﻋﺰﯾﺰ ﺩﻟﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﺑﺎﺵ ﻣﻦ ﺗﺎ ﻧﯿﻢ
ﺳﺎﻋﺖ ﺩﯾﮕﻪ ﭘﯿﺸﺘﻢ.

ﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺯﯾﺮﻟﺐ ﺁﻭﺍﺯ ﻣﯿﺨﻮﻧﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ
ﺯﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﺩﻍ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻭ ﭘﺮﭘﺮ
ﻣﯿﺸﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﺷﻮﻫﺮﺵ، ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻭ
ﺭﻓﺖ ﺑﺒﯿﻨﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﭼﯽ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﺩﯾﮕﻪ ﭼﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ .
.
.
ﺩﯾﺪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻧﻮﺷﺘﻪ،،؛
ﺧﻨﮕﻮﻝ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﮐﻒ ﭘﺎﯼ ﭼﭙﺖ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﻮﺩ،،،
ﺁﺧﻪ ﺁﯼ ﮐﯿﻮ ﻻﺍﻗﻞ ﺧﻮﺏ ﺧﻮﺩﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﺘﺎﺭ ﻣﯿﮑﺮﺩﯼ، ﻣﻦ ﻣﯿﺮﻡ ﻧﻮﻥ
ﺑﮕﯿﺮﻡ ﻭ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ...

موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : جمعه 31 مرداد 1393برچسب:مرد, | 19:11 | نویسنده : سپید گل |
 
پسر به دختر :
من پدرم پیره و ۹۲ سالشه و به همین زودی ها میمیره و من پولدار میشم !
همسر من میشی ؟؟
دختر : نه !!!
.
.
.
.
.

.
.
.
.
چند روز بعد پسر فهمید اون دختره شده مادر جدیدش

موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : جمعه 31 مرداد 1393برچسب:درد, | 19:9 | نویسنده : سپید گل |
 
آموخته ام که خداعشق است

وعشق تنهاخداست

آموخته ام که وقتی ناامید می شوم

خداباتمام عظمتش

عاشقانه انتظارمی کشد دوباره به رحمت او امیدوارشوم

آموخته ام اگرتاکنون به آنچه خواستم نرسیدم

خدابرایم بهترش رادرنظرگرفته

آموخته ام که زندگی دشواراست

ولی من ازاوسخت ترم...

موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : جمعه 31 مرداد 1393برچسب:خدا, | 12:55 | نویسنده : سپید گل |
 
مـ ـا نـسـلـی هـسـتـیـم

کـه مـهـم تـریـن حـرفـای خـود را نـگـفـتـیـم و نـوشـتـیـم

واقعی بودیم ، باورمان نکردند

مجازی شدیم ، فیلترمان کردند ،

و چه دنیای ساخته اند برای ما ، نسل سوخته...!

موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : جمعه 31 مرداد 1393برچسب:نسل, | 12:54 | نویسنده : سپید گل |
 
عشق به خدا؛ تنها جواب به معمای
زندگیست...
وقتی بعلاوه ی خدا باشی ...
منهای هر چیزی می تونی زندگی کنی ...

موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 29 مرداد 1393برچسب:خدا, | 21:26 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 29 مرداد 1393برچسب:قلب, | 21:1 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 29 مرداد 1393برچسب:قدیما, | 21:0 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 29 مرداد 1393برچسب:پند, | 12:20 | نویسنده : سپید گل |
اگر خوشبختی را برای یک ساعت می خواهید، چرت بزنید.
اگر خوشبختی را برای یک روز می خواهید، به پیک نیک بروید.
اگر خوشبختی را برای یک هفته می خواهید، به تعطیلات بروید. 
اگر خوشبختی را برای یک ماه می خواهید، ازدواج کنید.
اگر خوشبختی را برای یک سال می خواهید، ثروت به ارث ببرید.
اگر خوشبختی را برای یک عمر می خواهید، یاد بگیرید کاری را که انجام می دهید دوست داشته باشید 

موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 29 مرداد 1393برچسب:خوشبختی, | 12:19 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، تنهایی ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 29 مرداد 1393برچسب:تنهایی, | 12:17 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، پند ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 29 مرداد 1393برچسب:پند, | 12:16 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 28 مرداد 1393برچسب:ارزو, | 20:41 | نویسنده : سپید گل |
 

نابینا به ماه گفت:

- "دوستت دارم"

ماه گفت:

- چطوری؟! تو که من را نمی بینی...

نابینا گفت:

- چون نمی بینمت دوستت دارم...

ماه گفت:

- چرا؟!

نابینا گفت:

- اگر می دیدمت عاشق زیبایی ات می شدم.حالا که نمی بینمت...

عاشق خودت هستم...!

موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 27 مرداد 1393برچسب:نابینا, | 12:29 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 27 مرداد 1393برچسب:همنشین, | 12:27 | نویسنده : سپید گل |
 
قدر لحظات خود را بدانید.
حتی یک ثانیه را با فرض بر این که آنها خودشان از دل شما خبر دارند از دست ندهید؛
زیرا اگر دیگر آنها نباشند،
برای اظهار ندامت خیلی دیر خواهد بود !

"دیروز"
گذشته است؛
و
"آینده"
ممکن است هرگز وجود نداشته باشد.
لحظه "حال" را دریاب
چون تنها فرصتی است که برای رسیدگی و مراقبت از عزیزانت داری.
اندکی فکر کن .

موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 27 مرداد 1393برچسب:لحظه ها, | 12:25 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 27 مرداد 1393برچسب:پند, | 12:18 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 27 مرداد 1393برچسب:ادم, | 12:16 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 27 مرداد 1393برچسب:پند, | 12:15 | نویسنده : سپید گل |

l


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 27 مرداد 1393برچسب:مرد, | 12:14 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : یک شنبه 26 مرداد 1393برچسب:خدا, | 21:1 | نویسنده : سپید گل |

موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 25 مرداد 1393برچسب:رفیق, | 13:7 | نویسنده : سپید گل |

در دفتر خاطراتم

نوشتم رفیق زیباست

معلم دفتر را دید گفت این رویاست

گفتم ای معلم از نوازش رفیق چه میدانی؟

گفت در عالم رفاقت رفیق همیشه تنهاست


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 25 مرداد 1393برچسب:رفیق, | 13:7 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 25 مرداد 1393برچسب:زندگی, | 13:6 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 25 مرداد 1393برچسب:ادم, | 12:56 | نویسنده : سپید گل |

 می خواهی بروی ؟!

 

 

می خواهی بروی ؟!

پس بی بهانه برو !

بیدار نکن خاطره های خواب آلوده را …

محبت ساختگیـت، عشق دروغینت و چشمان پر فریبت،

روزی گرفتارت خواهند ساخت …

فقط بیا در خزان خواسته هایم کمی قدم بزن

دلم برای راه رفتنت تنگ شده است…!


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : جمعه 24 مرداد 1393برچسب:می خواهی بروی؟, | 21:48 | نویسنده : سپید گل |

trees alone guitars 1137851058 تقصیر از من است ...

تقصیر از من است …

آن زمان که گفتی …

قول بده همیشه کنارم بمانی …

یادم رفت بپرسم …

کنار خودت یا خاطره هایت؟؟؟!!…


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، دلتنگی ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : جمعه 24 مرداد 1393برچسب:دلتنگی, | 21:46 | نویسنده : سپید گل |

 

تو ليلي نيستي 
من اما
مجنون حرف هات مي شوم
ديوانه ي دست هات
مبهوت خنده هات
گل قشنگم
شيرين نيستي
ولي من
صخره هاي شب را
آنقدر مي تراشم
تا خورشيدم طلوع کند
و تو
در آغوشم بخندي


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : جمعه 24 مرداد 1393برچسب:عاشقانه, | 21:40 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : جمعه 24 مرداد 1393برچسب:مادر, | 21:25 | نویسنده : سپید گل |

اختراع تلفن بزرگترین خیانت به بشریت بود

 

خداحافظی باید رو در رو باشد

 

گاهی اوقات اشک ها ، آدم ها را بیدار میکنند...

 

لعنت بر خداحافظی های تلفنی...


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : جمعه 24 مرداد 1393برچسب:خداحافظی, | 17:32 | نویسنده : سپید گل |
 

زن کودکی است که با اندک تبــــــــــــــسم خنـــــــدان و 

 با کمتــــــــــــــــرین بی مهری گریان می شود

 

وقتی یه زن نظـــــــــر شما رو میپرسه

 

در واقع نمیخـــواد نظرتون رو بدونه

 

 

فقط میخواد نظر خودش رو با 

 

یه صدای مردوونه هم 

 

بشــــنونه !


برچسب‌ها:

تاريخ : جمعه 24 مرداد 1393برچسب:زن, | 17:30 | نویسنده : سپید گل |

وقتـــی مــــــرا " شمــــا " خطابــ میکنی!

یا "خانم"

منــــی که تـا دیــــروز عـــــــــــزیز دلـتـــــــ بودم

درد دارد 

درد

 


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، دلتنگی ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 22 مرداد 1393برچسب:دلتنگی, | 21:26 | نویسنده : سپید گل |

 

بند دلــــــــــم را به بند کفشـــــــ هایت گره زده بودم که هر جا رفتـــی ....

 

دلــم را با خود ببری ٫ غافـــــــل از اینکه تو  پا برهنه می روی و بی خبــــرررر ...


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 22 مرداد 1393برچسب:دل, | 21:25 | نویسنده : سپید گل |
 
امروز رگ احساسم را با " تیغ بی تفاوتی" زدم...!!!
 
قید احساسم را زده ام اما.......
 
تو راحت باش...!

موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، دلتنگی ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 22 مرداد 1393برچسب:دلتنگی, | 21:23 | نویسنده : سپید گل |
وانمود ...
 
عبور می کنم هر شب ...
 
از کنار نیمکت های خالیه پارک ...
 
طوری که انگار کسی درنیمکت های اخرین ...
 
انتظار مرا می کشد ........
 
و به انجا که میرسم بغض گلویم
 
را می گیرد و باید وانمود کنم
 
که باز هم دیر رسیده ام ...

 

 


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، دلتنگی ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 22 مرداد 1393برچسب:دلتنگی, | 21:22 | نویسنده : سپید گل |

دم از بازی حکـــــــم میزنی ... !


دم از حکــم دل میزنی


پس به زبان " قمــــــــــار برایت میگویم !

... قمـــار زندگی را به کسی باختم که " تک " " دل " را با خشـــت " برید


جریمه اش " یک عمر"" حســــرتشد!


... باخت ِ زیبایی بود!


یاد گرفتم به "دل" ، "دل" نبندم!


یاد گرفتم از روی "دل" حکم نکنم!


"دل" را باید " بُــر" زد


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 22 مرداد 1393برچسب:دل, | 21:20 | نویسنده : سپید گل |


 

آﺩﻣﺎﯼ ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻋﺎﺷﻖ میشن …ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺣﺴﺎﺳﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﯿﺪﻥ …


ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﻬﺖ میگن ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻥ 


ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾ ﺩﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ …


ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﺗﻨﻬﺎﺕ میزارن …


ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺯﺧﻤﯽ ﺑﺸﻦ ، ﺳﺎﮐﺖ میشن ، ﭼﯿﺰﯼ نمیگن ، 


ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﯿﺮﻥ ﻭ ﺩﯾﮕﻪ هیچوقت ﺑﺮ نمیگردن !!!


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 22 مرداد 1393برچسب:ادم, | 21:18 | نویسنده : سپید گل |
 می نویسم " دوستت دارم "


 
نگو تکراریست

 

شاید روزی برسد که نباشم تکرارش کنم.......


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 22 مرداد 1393برچسب:عاشقانه, | 21:17 | نویسنده : سپید گل |

 

تنها بودن قدرت می خواهد

 

و این قدرت را کسی به من داد که

 

 روزی می گفت تنهایت نمی گذارم .......!


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، تنهایی ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 22 مرداد 1393برچسب:تنهایی, | 21:15 | نویسنده : سپید گل |
همه مے گـویـنـב غروب خورشید بسیار تَـماشـایـے ستـ
 
اما مَـטּ استثنای این خلقتم
 
اعتقادم بر این است که طُـلوع آن تماشایی تر استــ
 
این همه گفتند مَـغـربــــ...خب یکبار هم بگو مَشرقـ
 
فَـقـط مَـטּ مـیـבانـمـ لذّتــ تـماشـاے طُـلـوع را
 
...بـعـב از یـڪ مُـشـاجـره بـا عَـزیـزانمــ
 
تـو هَـمـ یـڪ صُـبـح בمـ لَـذتـشـ را بِـچـشــ؛
 
مـیدانـمـ ڪـﮧ بـا مَـטּ همـ عَــقـیـבه [!] פֿـواهـے شُـב
 
...بـﮧ شَـرطـے ڪـﮧ بـﮧ زور چـوبـــ ڪِـبـریـتـــِ لاے چِـشـمـانـَتــ نَـبـاشَـב ! ! !

موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 22 مرداد 1393برچسب:طلوع, | 21:14 | نویسنده : سپید گل |


من زخم های بی نظیری به تن دارم
اما تو مهربان ترینشان بودی
عمیق ترینشان
عزیز ترینشان
بعد از تو آدم ها…تنها خراشی بودندبر من که هیچ کدامشان به پای تو نرسیدند
عشق من…خنجرت کولاک کرد…


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 22 مرداد 1393برچسب:زخم, | 21:11 | نویسنده : سپید گل |

.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • پارسیان دانلود